Про журнал

Галузь та проблематика

У збірнику наведені результати створення, верифікації та впровадження нових математичних методів та моделей для проектування і дослідження зразків сучасної техніки, виробничих процесів та інформаційних технологій різноманітного призначення.

У збірнику представлено теоретичні та практичні результати наукових досліджень та розробок, що виконані викладачами вищої школи, аспірантами, науковими співробітниками різних організацій та установ. Збірник призначено для викладачів, наукових співробітників, спеціалістів. 

Галузь науки: 11 - математика та статистика.

Спеціальність: 113 - прикладна математика.

Періодичність: 2 рази на рік.
Мова видання: українська, англійська.

 

Процес рецензування

Для всіх статей, що надійшли до редакції Вісника НТУ “ХПІ”, серія: Математичне моделювання в техніці та технологіях (далі «Вісник»), процедура рецензування є обов’язковою. Процедура рецензування, впроваджена журналом, double-blind.

Кожен з рецензентів надає редакції Вісника письмову рецензію, в якій він/вона оцінює такі якості статті як актуальність матеріалу, новизна результатів та вичерпність їх викладення. Рецензія може також містити зауваження та пропозиції, спрямовані на поліпшення якості статті. У заключному розділі рецензії рецензент дає одну з наступних рекомендацій, щодо можливості опублікування статті в Віснику:

 • прийняти до опублікування без змін;
 • прийняти до опублікування з незначними змінами або після глобального переопрацювання матеріалу авторами;
 • відхилити статтю.

Отримавши готові рецензії, редакція журналу направляє їх авторам статті, не розголошуючи імен рецензентів. У випадку коли рецензія містить зауваження щодо змісту статті, автори мають погодитися з ними і внести необхідні зміни в рукопис, або аргументувати свою незгоду з рецензентом.

Стаття з внесеними змінами повертається авторами до редакції Вісника, де перевіряється членами редколегії. Остаточне рішення щодо можливості опублікування статті в Віснику приймає головний редактор.

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Видавнича етика

Обов’язки авторів

 1. Наукова стаття, що подається до публікації в Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Математичне моделювання в техніці та технологіях, має містити оригінальні наукові результати, отримані особисто авторами,  що є достовірними та актуальними і не були опубліковані чи подані до публікації у інші наукові видання.
 2. Наукові результати мають бути подані чітко і аргументовано. Автори мають пояснити значущість та актуальність своєї роботи, а також привести вичерпний список попередньо опублікованих матеріалів, результати яких було використано у поточному поданні або є близькими за тематикою.
 3. Завідомо помилкові чи неточні результати є неприйнятними.
 4. Авторів можуть попросити надатирозгорнутi матерiали дослiджень, на яких базується текст їх роботи, для редакторського огляду. Вони повинні бути готові надати вільний доступ до таких матерiалiв, якщо це можливо, і в будь-якому разі повинні бути готові зберігати ці дані протягом розумного часу після їх публікації.
 5. Автор не має публікувати статтю, в якій описується по суті одне й те саме дослідження, у більш ніж одному журналі первинної публікації. Подання статті до більш ніж одного журналу одночасно розцінюється як неетична поведінка і є неприйнятним.
 6. У перелік авторів подання можуть бути включені лише ті особи, що зробили значний внесок в отриманні представлених наукових результатів. Особи, що допомагали авторам при написанні та оформленні подання, але не мають безпосереднього стосунку до отриманих результатів, можуть бути перелічені у розділі подання «Подяка». Відповідальний автор слідкує за коректністю переліку авторів подання, а також за тим, щоб усі автори подання були ознайомленими з його остаточним варіантом та згодними з представленням його результатів до публікації.
 7. Автори повинні розкривати у своїх роботах інформацію про будь-які фінансові та інші суттєві конфлікти інтересів, які можуть вплинути на результати дослідження або їх інтерпретацію. Усі джерела фінансової підтримки проекту повинні бути розкриті.
 8. У випадку виявлення суттєвих помилок у результатах, поданих до публікації, автори подання мають негайно повідомити про це редакційну колегію журналу та співпрацювати з нею з метою їх виправлення. Якщо редактор або видавець дізнається від третьої особи, що опублікована робота містить суттєві помилки, автор зобов'язаний негайно прибрати або виправити їх, або ж надати редакції докази про правильність вихідної статті.

 

Обов’язки рецензентів

 1. Рецензування наукових періодичних видань має за мету: допомогти редакторам журналу у прийнятті рішення щодо можливості опублікування подань та допомогти авторам покращити його якість.
 2. Будь-який обраний для оцінки роботи рецензент, який вважає, що його кваліфікації недостатньо для розгляду дослідження, представленого в поданні, або знає, що швидкість його розгляду буде занадто низькою, повинен повідомити про це редактора та відмовитися від процесу розгляду.
 3. Рецензент має розглядати подання як конфіденційний документ і не має права розголошувати чи  обговорювати результати, представлені у поданні, із третіми особами, хіба що у випадках, санкціонованих редакційною колегією.
 4. У своїй оцінці рецензент має бути об’єктивним. Особиста критика автора є недоречною. Рецензент має висловлювати свою думку чітко та аргументовано.
 5. Рецензент має виявляти опубліковані статті, що не були позначені у списку літератури але є близькими за тематикою до подання. Рецензент також зобов'язаний звертати увагу редактора на істотну або часткову схожість з будь-якою іншою роботою, з якою рецензент безпосередньо ознайомлений.
 6. Закрита інформація або ідеї, отримані під час рецензування, повинні лишатися конфіденційними і не використовуватися для особистої вигоди. Рецензент не повинен брати участь у розгляді та оцінці подання, у якому він особисто зацікавлений.

 

Обов’язки редакторів

 1. Головний редактор журналу є відповідальними за прийняття рішення о можливості опублікування статей, поданих до журналу. При прийнятті рішень він повинен керуватись поточною редакційною політикою журналу, а також враховувати легальні практики протидії порушенню авторських прав та плагіату.
 2. Оцінюючи подання, редактор має спиратися виключно на його інформаційну та наукову значущість незалежно від раси, полу, релігійних чи політичних поглядів, громадянства та інш. його авторів.
 3. Редактори журналу можуть використовувати у своїх дослідницьких цілях результати подання, що не було опубліковане, лише за письмової згоди автора.

Історія журналу

обкладинка

Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Математичне моделювання в техніці та технологіях було засновано у 2010 році.

У збірнику наведені результати створення, верифікації та впровадження нових математичних методів та моделей для проектування і дослідження зразків сучасної техніки, виробничих процесів та інформаційних технологій різноманітного призначення.
Журнал призначено для науковців, викладачів вищої школи, аспірантів, студентів і фахівців в галузях, де застосовується
математичне моделювання в техніці та технологіях.